Algemene Voorwaarden

Artikel 1
Eurius B.V. (hierna aangeduid als “Eurius”), gevestigd te Amsterdam (KvK nummer 72185775), is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, met als doel het beoefenen van de advocatuur. Op verzoek wordt een lijst toegezonden van degenen die die door middel van hun holdingvennootschappen aandelen in Eurius houden (hierna aangeduid als “Partner”).

Artikel 2
De bedingen in deze algemene voorwaarden gelden mede ten behoeve van alle Partners en alle andere (rechts)personen die voor Eurius werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest, respectievelijk voor alle personen voor wier handelen of nalaten Eurius aansprakelijk zou kunnen zijn (al deze andere (rechts) personen worden hierna aangeduid als “Eurius Medewerkers”), alsmede ten behoeve van eventuele rechtsopvolgers van de Partners en de Eurius Medewerkers. Niet alleen Eurius, maar ook
de Partners en/of alle Eurius Medewerkers die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld, inclusief hun eventuele rechtsopvolgers, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

Artikel 3
Eurius verricht alle diensten en overige werkzaamheden uit hoofde van een met haar gesloten overeenkomst tot opdracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4
Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Eurius, ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 5
Eurius voert uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever een opdracht uit. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de opdracht en de al dan niet in het kader daarvan verrichte werkzaamheden.

Artikel 6
Eurius kan bij het uitvoeren van de opdracht derden inschakelen. Eurius is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door Eurius ingeschakelde derden. Eurius is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Bij tijdelijke of langdurige afwezigheid van de behandelend advocaat wordt waar nodig gezorgd voor waarneming en indien nodig voor overdracht van het dossier. Eurius heeft in dit verband mw. mr. J.M. van Poelgeest als waarnemer aangewezen.

Artikel 7
De opdrachtgever vrijwaart Eurius tegen alle aanspraken van derden alsmede de door Eurius in verband daarmede te maken kosten, waaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, welke aanspraken voortvloeien uit de door Eurius voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden. Daarnaast vrijwaart de opdrachtgever Eurius voor aanspraken van derden jegens Eurius welke verband houden met een ten onrechte gedane melding in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Artikel 8
De opdrachtgever verleent toestemming om in verband met de opdracht binnen de organisatie van Eurius de verstrekte (persoons)gegevens te verwerken en ter kennis te brengen van diegenen binnen Eurius voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is in verband met de behandeling van de opdracht dan wel het relatiebeheer. De opdrachtgever verleent tevens toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook het internet en e-mail.

Artikel 9
De opdrachtgever kan uitsluitend Eurius aanspreken voor de vergoeding van schade voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht. Een opdracht aan Eurius houdt mede in afstand van het recht, voor zover rechtens mogelijk, om (i) de Partners en/of de Eurius Medewerkers, inclusief hun eventuele rechtsopvolgers, aansprakelijk te stellen, op welke grond dan ook, voor de vergoeding van schade voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht, alsmede (ii) enige rechtsmaatregel te treffen jegens de Partners en/of de Eurius Medewerkers, inclusief hun eventuele rechtsopvolgers, waaronder begrepen het leggen van beslag.

Artikel 10
Indien voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht als gevolg van een doen of nalaten onverhoopt zich een gebeurtenis voordoet die aan de zijde van Eurius en/ of (onverminderd het bepaalde in artikel 9) de Partners en/of alle Eurius Medewerkers, inclusief hun eventuele rechtsopvolgers, tot aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever leidt, zal die aansprakelijkheid steeds zijn beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Eurius afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Eurius komt.

Artikel 11
Iedere vordering tot schadevergoeding jegens Eurius en/of (onverminderd het bepaalde in artikel 9) de Partners en/of de Eurius Medewerkers, inclusief hun eventuele rechtsopvolgers, verjaart een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend is geworden met de schade en met de desbetreffende aansprakelijkheid.

Artikel 12
De opdrachtgever is aan Eurius voor de uitvoering van de opdracht een honorarium verschuldigd, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting en, indien van toepassing, kantoorkosten. Tenzij anders overeengekomen zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met de door Eurius vast te stellen uurtarieven. De tarieven die Eurius hanteert kunnen periodiek worden geïndexeerd.

Artikel 13
Eurius is gerechtigd een eventueel door de opdrachtgever betaald voorschot op de declaratie te verrekenen met de oudste openstaande declaratie. Eurius heeft geen Stichting Derdengelden ter beschikking en kan daarom geen derdengelden ontvangen.

Artikel 14
Declaraties van Eurius dienen binnen veertien dagen – zonder opschorting of verrekening – te zijn voldaan. Indien betaling na aanmaning uitblijft is Eurius gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 15
Bij niet betaling van de door of in opdracht van Eurius voor de opdrachtgever uitgevoerde werkzaamheden, is Eurius gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat volledige betaling van de openstaande facturen heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van de iedere aansprakelijkheid van Eurius voor schade die daardoor mocht ontstaan.

Artikel 16
Eurius beschikt over een kantoorklachtenregeling, die op al haar dienstverlening van toepassing is. De klachtenregeling zal op verzoek worden toegestuurd.

Artikel 17
Met uitzondering van dossiers waarvoor afzonderlijke wettelijke bewaringsrichtlijnen gelden, wordt een dossier gedurende ten minste vijf jaar fysiek en/of elektronisch bewaard (gerekend vanaf het verzenden van de slotdeclaratie), waarna het Eurius vrij staat het dossier zonder nadere aankondiging te vernietigen.

Artikel 18
Deze voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht met Eurius. Daarnaast zijn deze voorwaarden eveneens van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

Artikel 19
De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Eurius, alsmede iedere rechtsverhouding die in verband met de uitvoering van een opdracht zou kunnen ontstaan, op welke grond dan ook, tussen enerzijds de opdrachtgever en anderzijds één of meer Partners en/of één of meer Eurius Medewerkers, inclusief hun eventuele rechtsopvolgers, wordt beheerst door het Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.